Skip to main content

Full text of "Pāḷi Mohavicchedanī"

See other formatsใ 


าธืรรรเร"©■ข้^รวซิ?1ซิ51 3&ววซิ!ซิ!!ซิ!! ^ 3 
? ว23^ ^ร^/ จร 6^5 1 ?รซิ 5 115113ซิ!!1ระลุ๖51151 

ซิ!ซิ^! 1 ^ 53 ^^ 511 ย!!ซิ!^^ลุลุว 13 ซิ^ โ ^ 

^ 10 ^^ 51 ^^! 11 ลุ ! ว ! เ ^ เซิววลุ ! วา !!!& ซิ !! 


^ะ!๚รึงซิฐยซิรํ? ร 1รซิว?^^ซิ!ซิ151 ร II ๓^^ ซิ!5^131^11^ๆ!ซิเ^สง^สลุ,?รแะส!^^ า า รร!เว^^?!3๚ซิ!^ ซิวว์ซิซ็ วา^ธึาซิ!1*ซิซิ! 

ซิ^! Vร3า]1?ร11ว ซิ!^ว 1ลุ20ยซิ!^^:[วายซิ!ซิ!ซิ^ยลุ๓1^1 1 ลุเรายซิ!3'ซิ!!1วายซิ!) ซิ! ซิเ^^ ฏิา^^ ^ 

- - “--" -'- * 1 5^5 วาฉิ^ซิาซิว! 0 ^ 5 ง 1 ซิว;^ 

ซิรซิ ! กิ ^!; ๔าซิรืรืวิ ^ 555 ซิ!สุาา 53า5าวฺ1วซิเว ซิรซิซิวา?รซิวร^!3ชุ1 ซิ;^ชิ^?ฬวาซิ^จร ซิว35ลุ3 ลุลุ 
13 |^า า ซิ!เ^ซิลุลุซิ!I! ^ 15 ^ 3 รึากซิวลุ! ร-รซิ!จร!!^ซิ!^ 


1 ลุซิว!1||^ซิวา0^ซิ!าซิรลุ^ 

6ซิซิ!^!?วซิาซิว,ลุว 1 . 1 ใ 


■ แ ' ป ) 0 ๙ 

V; วี V 

. 10)1 

^วร^^^ชุ^^^^^^^ 1 **{^ Iควฉีเ^ ข้า?.คุเ3ไเ23&คุ 1รเ^เรข้า^เคุ53^3 า ร-รเ^คุวรึ^*^23^3 ข้าฟ้^รรึ^^^^ รึ-ร^เร^^^ร^^ภเ 

1 ^•^'คุ1คุ/)คุ&า3ข้คุ?/คุคุคุคุคุ รึ-ร^คุ๖รู}คุ&.ร*43คุ4รคุ]คุคุคุ ร-ร^คุรคุ]^53]คุ/ &รคุเคุคุา 1 ข้วกคุา?คุร์คุรึ ไ 

"รรรคุ^^^คุาเร^คุ^รึ &รข้คุารร;^ๆ ^ คุคุ^คุข้ คุา คุ;?รก คุ เคุ! า ข้ คุา คุ ^ ^43 ยคุ ฐาคุ4^ &- 6คุาคุซิร4คุ^ฐาคุ^รึ ใ ข้คุรึคุข้คุ , ^คุ^า 

0ร-คุ■คุ! 0าคุ คุ* 2 รึวข้คุ^^.เ^^45 แ ข้คุาคุ 1 ข้คุาคุข้คุ^3^รึข้คุา)คุ&ร^43^คุก^ ข้คุา คุร*รร44สุ า ข้คุ^คุร4 1 ^^'';^คุคุ I คุ 

:&'คุร^^^ร ๖รข้รึคุ}คุรฯว5^1 ร'ข้!คุคุ*ฯคุ! 1 ร^เรุ(?^3าคุ#ร 1 &ร^4^^2คุ2คุ^รึคุคุ]เ4*:1คุ ข้3 คุรึ า 1*5^1ฯวข้คุ^ รรเ^ข้ร้ว23รึ4รึ 1 รึ*ร^คุช็ง4 &เ&2^3ร-ร3* 
ใ ^& ชุ^^©า ?รซิ'55 

2^5556555^สึ่ เรี า 55^11^52^^3า^ซิ 

ฟ้เ^^าชุรว๖ ^55 5|วว^าลุ45^13ซิ^าร^ 

552*^3 ใ ** 


,255า 


ลุซิา 6 ซิ^^ ชิลุ?^ฉี:กกลุ:551 


รร?25า 

ธา? 
^?า 
®รี 


ร^ร ร55^525า^ภ55เซิกํ)?ซิรารีร55า^ซิลุแก^1)45^ชิลุ3 ๅ ลุ*'^' 3 ^รี^|5ซิ|| 1 ^655ธิรซิ^3ร^^ลุฐจุเ2^25^ลุ 

11 25เรก?รา3*5เรีชิรีเกรี2ก ใ ^ร^เรี^เรีรีเ^} |ร -สิรี รึรี'รี ? &ซิ5 รีรีวเรีรีกลุ 55 เ^3 ซิ 55รี รี ?3 ^ 

าซิ^าลุ^สิวรีกก?^15รีรีว1|5วลุ5รี1||ร[ซิ55วร?!} รึกว#วก55 #- 525^32^52ะรี^เรี45รีซิ42^253๕ฉิรีรี*??รรีรี[รี^^ 

1 ซิ3 7 งี-รเ^]'^ซิาลุว^3ซิ^าร^ 1 223 า 


. 1 

^ ^"3 


ล 


* 6าา^รย้- ร&23 


1 ไ®ร 0 รา 0 รา ^ 

ารึ๕2^Xไ'ส ไ ^24งา^า5เรูซิ^ร^^!^^ร^^รร^' 


6 รึง ยรุ^] 


รึ ร‘ร็ , ๕ 1ร5า ร อุ๙ซิ๕ *รว ร่ง &อุว 1 ' *, ^ 1 ^^: 

6ฐวาซิ15ารเา ร-ซีวย้ารร&๚ว รา ร&5รุเ^^อุา ฬสฦเ-^๕เรูซีจุ^๕เ^ 

า50ร๓ซิงืรซิ^? รา} ย!งา^ย!รารรา^ย^ฐ่'ว รึงา;?วร่ซิรร 

(รวา^15าา'ส’ 1 ร;กรง5าซิรราร?.รงรา?รรซีารา15] ระร^าารึ 
ส า ร-ราง๕รรซิ๕รรซิวยซิ(รรรรึงายซิชั?รางอุ^ ปี {กรงึาาซิรราาส 


รง !ราฉีเ^ า ซ์า 5 ใ รึง^ารึงรึ 5 ว!ร 61 1 

^รรยรึง^รึงอุาซ์ รึงรรา0ยรึวาง^รส®าอุวรา๕;ก 
งรํร ๕กกเ^ราสกาซิ!ร!อุ 1 ซิ รร'วซื’ชิก^ย!.ภ 

๕15X3 ส 1 ซ็งลู๕!ซิชืา รารึงาซิรร ซ็ง ชุ/}เาซิก' 

- รราซ็ง^ว^?ร๕ชุเงฺ .ชุ รเ^ซิกๆสัชิ!าาวส 1 


ร์รว^ร * 


*2*41 


กร 6 จ้รซิ^รรรซิ&า 6 เอุชุ 6 เร๕ 4 รรร้ 6 รร 

*2งาซิ'รร๕เรา จ์รา รึงํร3!รรา153ชุอุ่า 
ข็า รชุรชุงา?ร๕^รา-©ว 

๕ &* ารร15^ซิ[๕ง!า๕รึ 8 รราร!าา'ยรา 
ซิ;รึาาร^ ^;เกรึาว;!?รา6!สรึงาย้ซิ'!ซิซิชืงา๕ร3ส 1 


ชุ อุกา สา 
ซิรรสา ส 


เ! เธ- 


ร#เารรก!ซิรราวส 1 ๕ชิง'าซิซิซิ'๕&า ■๕ 1^รซิรรสเร ^๓?ชิ^เ^ชิ^ 


รง^รกชุ^ซิ๕เรเาชิงํ 
ร ?ร|0 ธืรก ซิวซิซิา ฉี,ส ส?เรซิ3ชุ&ราซิ 


รวย!วรรึงยอุอุ 

๕เ^]^^รร^ราซิ^ารส รา! 

ะรึงย!กายยาซัเรส#ากซิ๕^ซิย!ารส 


รึง' 


รรรึา เรึ รึงชุา ชิยชิงา รางาเ 

^. ..^, 1 .- .^ ยยายาชิส ย! า ยย5 

เยาาสเรย3?๕ซ็งา๕ ร ร-ส ใ รา/เกยก;กยา๕!กซ็งํร-รย!กก ยา ร สอุอุ}ยาเซิเ๕เกา 

ราก ๕ ซ์!!าสฯ&5อุซิรึง๕สา-เงร 3^2 สา ๕ รก เ^#เยซิ๕ชุา^ส โ ชิ!}- 

รึ? 


ใ -. *3 ■- ’’ '•- ' 

เาเธุ^ว^^แาา1รํ (รรง!ร'าชิฟ้ร.งุ^25ธึร&งา ซี^^งง555 ง าแร^าา าจ้^ &ๆ?& รวัภ5ว1ว^^๘ร์๓ซิ^^^ 1 ^ง^า!^^รร^^^^^ 

^ ^ . ^, ^.,.รึ^ ~ะ-^,-*^ -I ซิ^ จ ^รึ-''!รึ'?'? ซิ!.I.:5รึรรร^ร^รึา?ร6ธิรรึงร;:5าชิรซ็งา 1 ง^า ซิ^ารเ1เ1 1' งืง^^3©121ซิรร ชั^ ใ 


รง5ง3รง|จุจุาซิรรชั^ ใ! 
&งา^า^างซีร 53งร่^ 
เร^ฐ**ง^ซี^?1*^งรเ^ร^า^*2งร 5งรา5งาา ^ปีปี เรางงว ^5?ร้^5ร^3๓ธืวิว ซีงาร5|เซีาา รรร3ซีาาาราวซิ ปี} 3=5ว 

ซี'ซีร^ร&าซี55ารารงซีรรรรซีร5าร55ซ็าว ร-รซี { ซีรรึรรรซี55ารวง๎รร3เวิ^รงงา รร'ร รา รงงซีเาร5เ^ซี^งาร่าวซื'35า 

รงาวซีรเา65งารรรึรา ซีใซีซีาร่าางว5555 

55เ^ร-ร^^เท ร้ง&ชุรูรชุ^งาวชุ^เะาชืซีซี ร่ซีา ซี I 

-๕ว' าร553รราวรึ-ร^รเริจึ*3'ซีธราว เร้ฏี , I,-ฒ่^^1าร^^รุ รรซีร5เซีาร5|รซีงาง-วใงา-ซีารูงงา 
งเงาซีวร่ว?^งงา รง^ง์เรง^^ซีร์^ร^^งชิงราาเ^ ^5 

ร255รงาาชัรนืว 6ร่^ง;ราราง2ราวซีรว65555 

^ซี^รารงร;ฐาซี55รว5ง!&งงา55ฏิา ^ งะว รง55ร้ 65งา 
ซีรเรึาา ชุ5ร3งว รชุใเ^ร่งว 55 5 รงา^ซีเซี๓รา รา 5 ร ปี{ 

า งลเา 55 รซีซีร 655 ร-รฐชุาซีาราเซี ร่าซีร.55ชุา ซีงงา . 
(สิใ 

รี-ร;คุ^แรู?รา15 อุ^า 1 าฉีา|1^55า15เชุา 

1*5?รซิร^ก15ลุาก ร^&ร?^425ซิร^15เลุก 1 

รร์ซิรา??า^อุใ ซิรซิ??ารุว 


รร;คุ* 


ส^ 

'I &รา 


ซิรซิรรร้?า13ชิกก 


^เ^า 1 ชุ^^^ซิ^-^คุฐ'า ดุ^^า^เ^า^^ 1 ชุ!ราซิ2คุ!^!คุ , 

!5?า (ร ธิาร ซิรซิ!-!/!คุราว ร5?าร?วิว 15(คุคุว โ รซิ?? ร ^5 อี2รซิ!คุคุ65คุเวิา ร-เ&5?ไเร^รซิร?วิว15เคุคุวิ 1 

1ร0วว วิ-รซิ!?วิ?ว155าวา โ ชิ2ร1ฏีสจ้รา^เ^ 1ร1ฏี ส สุ่วิว ^ ^ลิๆ 1 า ย์เไซิร^ รา ?ร5าว15เคุวิว ?^1ฏี|รซิร!รา?ร 
า 


^๓^๓ว *35ซ็รวช5ภกา 1 ชร ๕!■รร รารงฒว ริง^?รริา13.0□ว 1 •ริ Iเรซีชุรฐร่าวริงซาก วารรเรวกย้ร่ากรง 

5โ3 53 ริร #71 ใ เร่! 311 ชิธื ©4 3 


!ฐ 1 


6 11 1วรวาว ซีก© ชุ! 


©7 


-๕า 

๏ว 


ชร &งงา ร3 


ชง®ชก^!าาก่ กก©ซีวชร 

6 ง ง่ 


&ชก75ลุาก 1 ซีกซีชงชชซีกงชุซีก ^5ซีงชงซึ่^ารกเชุ!ก ซีเก 

เย้ซีชุ ซี^ซจกงซีชุรก-เย้วุรรํ ^ซีกชชรชุ■กวชร-ซีง I ซิกชุา©'าชงแ^ 


6 3 I 1 ชุ? ร 

แชุรชุซีริชุกฺชุา ริ-รแ ชรกวาซีรงช3 กาก 1 ริกซีซีงชุจาว 

^ *1 ๒ XI ^4 X (ซั^ - ^ 

^เ4^75กวาา 1 กซีก?!ย้กซีกซีก^ซีชกชงชุววา รึง 9 ร่า ซีก I!ซีกซีกซีวร่ชุซีชวา13กา 3 'ร? งชุซี!?5ริรชุ? ?3-ชุริกริ,.]ร^2-ซี3ง่ 

''- ^3 3 ชิ?.ซี! ชุ 3 3 0 1 ซีซี! ฮา า ซี-วา 1 

ซิ^^ซิ^รเ3-|า15สู^ รรซิรรรุรซิซีกวัาชรกาว I ®?รซิรชวาซิริชุรวชรลุาา ซี^ก:ชุย้ชวาชุรชุ ะ รัวชร .ลุ าว .กริช5ถูกซิรชวาริชเากชรลุ^า 1 


ริรรา-ซีก เแรร่วก รชุซีว ซีก เซิชุชวา 


ก} 4 ซีง *^! ) ^ ง่^ 3 0 ชุ 0 —^ — ^ 3 

ซิววาว®ชวาชรลุวก ใ ร-ร . ด็ รย้ ชุ ซีร ชงลุ าก 73เ3 

ชุ-ชุ รชุ^ชชุว3าชุาช50าา ชุวา ซิ? ซิ•ซีกริ?วาซิวชุารึงร-^^ 


ชรกาก ใ ชรซิชุรรึรซิงซิซีกราช5ลุกก 

ชุริรึ ชุ? 53 

รวาซีราชร 


รง 


ร-รรงชราชร 


กกชเ|1ชร อุกก ร ร่าซิา ชว เซิงไวว ชเ ^ร่ก13ชร. ชชร วาว 

ช. ชง!๓งี^ซีกกชงลุกว ชงชวา^เช็ากลุกเวชกก 


ชุซิงชิกชย้ลุฑกรงชุงย้ซีวชง๓า ชุร่าซิชุซิงฉีว ซีก ชุ-เย้ย้ว ชง ฒก 

เข้าว ชุร่า ®รว 

ริ-รชเลุชราซีกกร; 

รงเร้ชุวกชงเลุก 
ชุว ชิ? , รววราง 


1 ช่?!วิว^สฑยฬแล-เสูว ฬ231*ก**7)23เคูโ'' 


-®- 


. -^^เร่ชุ ^เรุ-*เคูา 1 ^เท ฉี^ท^สช ”เช้^ 

ริงเ3ซิววาววก ริรIIซิ:การึรซีวช^เริ^ รร'วรวาซิซิววชุร3วซิววชุรริาซิชกชุรชุรชชุฉีรชชุร 1 ริรสุลุซีวIIซีกซีาชุก^ชรรา ริร^ชรร่าซีก?!ซีกวาริก?7 

. ^ ^ ^ ร่^ ^ 
ราคูรา;]คู^^เ^รรคู-^กาา 1 ราคู^^เ^ราเราคว รรคู1คู^เฟ้รรรรร๓ งีงฐชุ^ฐว^^า^๓ ๆ รรคูร-;ก^^เรา^^ 1าคูร-รรรารฒ๓^^ ร-รคู^ซีา^^ตรรา5 

คู^ร?รา:ฐ^ ^ 1 ร-รคูา&ร2กรรฐ^า1^ก รรเฐ 4&ร า&รฐกรรราร,ร^ 1 รคูคูรรา!คู] รรคูรรร^เร^ว รรคู ; คู ‘ ร-รรคู]รรา^รา า รรคูรรา!คู!รคูคู^ รรคู^ 

รรา^'สาร^^าว รรคูร-ร2ร3รรา^ากร^^า] ใ รรคูรรเรวรคูเ^กา รรคูรร?รรรราคูราว ร-รคูรร!คู -^- เ^รร?ร้|1 *) รรคูสุคูคูเ'คูารร'^รรคูรคู]-าก 

ร1 เ^า2าา^^ ใ ^คูราเา๓* รรสูรา*ะารร 1| ๓ รร'คูรร^รคู3 ^ 1 รา'คู ร-ร?1 เวว-รคูเ^กา รรเา รร;๓?รเรารคูเา!กก ร!คูารา?าคู]เคูเรคู]กก ๅ 

^ชิ^ชิ^เลิ' 3 ราแก!ว 1 าฐา ^ชิ^ ร เ^ลิ^.^® 3 จุ| ^ชิ^เ^ลิ วร 3^ าว รรคูธึวร?ร์คู!ราคูวกก ร-รคูรร^ฐ^]ร^เ^าา 1 รรกรรเรกาก!รฐรเคูาวเคูก 1 รร0กากกก 

ใ 


ใ 


25 อุภ 6 53 ภภวา ซิภ 


ซิอุอุาเซีภซิๆเร ๅ 

อุแ๚:^มุ^'^^25^5วก**! 1 อุอุ?^รา^25อุวา*2กํ 

ซีว23อุาว 25ร้^251252ภ25ลุกว า 2323^03^ 

รึซีฏิ25สุว'ารร2523ย2ภ *123^ภารภ 2^6251523 

23 ภาท 23 ^ ซิ ภา ^25 ^ ภ! เลุฐ ภุก 255 า 

61^3 &1 รึร^^แ?ร^ว๓า^ ซีอุเ^อุ๖ *2ก ซี11^ อุาา *2ก๊ 25^^525^^5สรึ]า^า ^45^525^.^3อุ^า^ ใ รึอุ^ 

^ 1 1 ซ ภว 2ภ ซิ 23รว23ลุวเา ร^^23รว25ลุสู่ารึซีเชิกร^ 

รึ32อุส*25ภวา**า 1 ^ ซีร์อุ25เอุเวซี;ก23ยภภ *125ภภา 232523 ^25า^25 ใ 

*ร่เฐ 25เ^1เ#ชิก^236ภา23^4ซิชิภ&23 

(51า 


ซีซี?!25ลุลุา ซี ภ 23 525า &23^25ซิซีา2523 ซิภก22323 1 

ชิา625*; 25ซิ251^4 ซิ;^า&2523 1 รึรึ025(ฏฐา^^ 


\ ชิก 6.23เซี ภา 25 


ซีรึ 


^;-ซิชิาชิ2523 ใ 25าา^ภา25ฐรา ^สเวาล^ 
ฏิ'!บรุ บ่รุ ? ร-5 !รุ? บ!รุ เร 


[.บา 
ย้า?รุ( 8 '?รา 


ลุธึรรรุ2า1สา-^ ๆ ร้าเ^ 4า!รุรลุลุ๚รรุ า ร! -:. าร^^า^รรา^า'^^'บ!32 า เร^รัช^า^^ 1 ?ร^!5 1 23 1 ลุ!!!3!รุรัธึร 

2 .?^า32ซิ^4^1ถู-^!3า^^54เา!รุสู^ ร้าเา?25 ร้า? 0า0*!ชุลุ'ร^ บ!52า ลุธืรํ !รุ?รุ^2า?5 ใ - ลุร^!5!5 รุ?รย้ารร?ธืาา ลุ?ลุ?!,^ ร้า าลุลุลุ?ว้บ!รุ 

รารุลุ6รุ !5าา2า ส ใ บ!รุ!^?‘ร!^าเร?ธึริว ^ ลุ3เว?1ซิวร้าารลุ-ลุ,?ริ- -รฺ ■บ!รุระาลุ*1รุรุ!า'าา?^ 1 2รุ 1 ลุ -©- ร!!รุ!รุรํ?ร ๕' ร-ธีร??รา ร้าอุาร!!รุลุ!รุ!^5า รุ!รุ าา 

ลุ^!รุ;าร 4 าเ^ ไ รุ!รุรุ.ลุ?ร 2 า รร??รา๖รุลุา.รุ! 1 ! 5 ลุ!รุซีา-&าบ!รุ 2 วลุ 1 ?ฐ 2 รุ 2 ^ 2 าล ๅ 2 รุ 1 ลุรุ!!รุ!รุรัเร 

รรุ! ?{& ร^ 1 ^รุ 1 ลุา!ฐ!รุลุ-!51ร?เร^ V 1^าารุ 5 ^ร้า?ร!?ร?รรรลุลุ?ร2า? รรร 6ว25า^ 1 ? บ!รุ ?รุา ?า ? 2รุ ^ 


1 ร้าสุว:^!รุลุ!ร^#เรุ?า2า 

2าาา&' ?รว . ; รุ-!า ร้า ซัา เาซิ บ!5 บ?รุ?รุาลุ?ร 

& รุ-! รุ^รร??รา^ย้า^ร??รา . รรรุร้า?รรุลุลุ รุ!? รุ^^ ร? ร 1 


โ 

"ริ 
~ 

^ 1 รมีชไ13 245เาเ:7 

^■ล'^0 า ^ก^ร'^รุรุ!/3 

ส ส 6(1 . 

^ 3*5แรึรเะ13545 

5 615าฬ|เ1ร^13ร4^๓ ร^๓^^5า 45 ^2*5า 

4^แ(ะ 245~า ^45 245 เา'เา 


า ^า}1 6&*ภ*ง||รึร?เ^1554^แว รร^^ก *จ** ว4^เธุ-645245เวร1 4งII?รเ^ร456^3^1^ 

1 ^า6คู4^เว3240^45135ย้า^ ^ฏิสุว^35^1^33. 1 6 รว& ^ร^ร-^เร^เว ^^31า4งแรึร-^4ะว45 ร 45 ^ เ: 

ร ■^ 1 ^-5^|ร■^?ร^^^ 15 เร^ *40^)15 **5เก ^ ธีไ ๖515^ร4^45ร456ซิร^ 1 3"รซิา43^®* 

1 ^3 งิ'ว่ 

40๗เ^'เว^240ชุ45 25 กล 

1 44511ฐ^^ ชิ . 

ชุ452431^ 145เ|?ร|^45ร456|รร01^ า 


^ร-^45ร45^คูา เร 
๖3เวุรึร.^3ร4365ร^ ไ ^*025^©๖63 

งี ^- , (&ไ ภ 


25045^^ 


เรูว ใ V I 
^^4ะ45ร454^าำ0เา 


6 ^4*101511สุร4|ะา45ร45 6*แว 


ซิรซิซิรึา410 


ใ 
" 

1 1532=3!เร:&โ1 (7;กา!ร^เว5233า - ร้งแจึร๖เ^า 1 **3 ๅ 

13^50?! ชิ^?ร'^^3^15*^ 1 -6#าธ-ร?เรุ^๕} 

0 ง่ 0 '^ 1 ๒งี าว 

23 ? 84 3๖13าซิ•^รชั23า รร๖6ว า 5าย้^^-รร^า15 1 15^รร + 

13 13 อิว 1310 1 15 

รชุเ^ ^15าร^เ^ 1 1ช 1 กา?3 1 6^5*รธิร^^3 

า เ31า ใ &&&๕ปี*■ปี. รุ*^1&&&153-^6ปี& 

ง่^ ^ๅ3 (ฐ้า! ง่^ ^ ^' 


1331เ?|5 กา?^ 1 1เกา 1 13เ1?วิ^15รรซิ* 1 

0 *33า&รแ'4า๔เ^า13 ร 15 ๖ ถูว 1 15ร156|ฐ;!า?5 ■'ใ: 

.^?กรโ^ ใ 15า6ฐ13 ๅ เร^^ว,!!^^^. 

53|ร^;ก3า ๅ 03 1 5512.36เร *รี/ำ 

ธึร^#งีว^15ว1^^ข้^า^15^3|า?3 ^||?ร|ะ15ร 


22 * 22 ! 
.'—IV 1 --- •- 


?.^*'*' 


V,! ••- -' -..■สะ' 5 ด้**\\ห่* , 
.ซ็เ 


^ — - — — - .. . ^ — 7 — • -ร •.-- 

-; * Vจ^ะ:”. :.1 ■.^* - ^ V 

" !!**^ — 


. 1 ..-. —. 1 .-* -* 1 '--. -.-'-*4 4‘^-*.^** •'*“ 

. 1 **.*.... ' --. *- •-“.^: 

--:;. . -®... -’'- ^!ส!ส? 7- 

.^ ' 1 - -* / '*'*- - *" ^'* "-*' &'-* ' 4 .- ะ^ 


^..,^....- 1 .. - .-- 1 - /—*- -- '- ^^"'*’^?'--" ^ 1 

* , - 1 —* 7 . -?— '''*^-^- -- • ะ ' 1 .+ 

-. 4 ^ ะ 4 ■ ^ ,... — เ ผุ * .,. 1 . -^— ^. .-^‘-- •^■ 1 .*.-- --: 131 -^- ’ 3 *^ 

V *. 1 . ^ . . **เ #*{21 • 1 *'" - 1 ' 

- 4เ?* * 35 ?--'—.--~~- 


- .-. -. 


- *^:; "รส^. . '" ข้^? 1 ' - V *’ 


'‘ซี?ธึ?0 

1 ?;0018'เ^, 


,: ^ ... 

-’., : 15 . 1 - *15-' ^'- 

" 7 ^ 5 แ| 0 ,, | ' | ,~ 111 1.1 . 1 . ,. 

,7..' .":^ 5 ^ฟ้ -‘1*. "' * 

. 11 3 * เ 4* 1 * 1 — 1 * , . . 1 . 

1 ' 1 -?. * 


■ 1 ^ 11 */ .* 1 . 


/ ;.'•‘■ซี■^' 

9 - , ^ ไ 1^1 ^' - ' **: ^ -"'^** - - —** เ^ ^^'-'" : - -^' ^ 1 เ *? .‘^ " '&&&&****^ **^**฿4ะ -- --ะ'- ร^^"^^-' - 7'-*****^-- ' 1 -' '-- & *3^&-' ะ;?'-*- , 1 --* --- ® ^ ^ - -.- ; '- ■'- -- 


^,-^- /. . - ''.V —. 

‘เ ^.-*^.^* ' , *.. *'3ะ เ *^'-~ 

- ^ * - -เ*&- ' 


'/''*^. ^. 2- 


1 


■*5 ? ^ า 1 I 0 
^00]8ๆโ , V. 


3^4 . 


1 
1 


อึ ย!53 


^‘โรอึ|ะ3 1 05 1 อึ05ร 1 ซี3อึ15ฟ?^-แอึลุ 

ร0แจีรอึคูรี 1 05 1 15ร45ญ่สู;*ว11 1 0คู3 ๅ 


ซี-3า^เ^า^ำ^5^จีร^ รี อึ53อึเฐคูรIอึ053ดุ!505ซี:าII 1 05 รี 151 

ฐอึ0^15อึ345|คูเ5 ^คูชิ^ 1 ธิ3 1 ข 

^3^รา|21 คูเ^!ร!?^อึ©53^3153310 1 153อึร3คูธืรอึ053 

!5ร43อึเรอึอึ'าเา 1 อึรอึา^รอึร' อ! ร(อึสู า 05 1 อึ-สูซีอึารรี ใ 


ย!รอึ!53^15 

อึรีอึำอึ!515ซี3' 


อึร5 อึ 13 คูคูคู 1?รี อึชัรี- 


^^;^คู310ซิซี^อึ!53รรอึ0 รี รง^ 

©3 เษวิ อึ3 


6 ย!53101เ-รรอึ03 ๆ 05 ๅ 


'^ง้ 
-# 


อึ !5า ซิอึ 15 ^รร-สูคูร'อฒ 


15รึ13อึฐ-ซี33เา 1 อึซี13อึร้'อ-ฐอึ0 ใ 

ซิว @3 

คู!รอึ053คูคู05สู๒3 1 05 1 


อึ03อึ!315ซีว^ 


ร!5อึ!เ:03?รี อึ ธืรซีคูซิธึว-สูอึ!ซี3 ธึรวย!5 15; 

ดุ!505สู13 1 113 รี 15ร15อึเรซีวา?รี 1 1350 1 

&!!รรสู า 05 1 13ร^5อึสู-ซีวา?รี 1 0^3 ๅ 

ๅ 115 1 03?รี 


5 ย!53รคูคูอึคู! 
15 05รร 053ร!^รอึ153 03 ย!ซี!5 ^033 ย!5๒153 'อ - 15 

0 05 


03 ■แ 
อึ 053'&ซี!! ร'รอึ 03 


3 


อึ!5335^37อึ?53 


0 


ร รสูา 


15 


อึอึรซีย^รอึ!'อเรอึสู 

151^~~' 7อึ1" 5 : 05 รี ซีอึว'?รี 1 อึ ซีอึ3ร?5รโ อึ ร'อ 3ร 1 ® 1 '0 

'40 ©ว &ว 


ฐซีเวซีคูรุดุดุว13 1 ซียซีคูร1เ3 03'ออึ 153 วั 

๖110 13-0 


05 1 15115อึฐซี33?รี า ย!ซีธืร!ร- 1 115 1 

คู!วอึ1153 คุ'!5115สู11 ใ 115 1 


15ร15อึ-ธิร 


1 55 1 อึซีอึา15-อ 


1 153 


ะ 0 อึ อึ!5ว ซียู!ซี อึ!50 13, 


&ว 


33 


501? 0 


4^ ร-ว้ 


5^45 


ซี!ซีอึฐซีย 1 


ซีะว23 1 

ฐ-อึ0 

®~3 0 


133 1 อึ อึ33 อึ1ว15ซีวซื-เรอึ 0 อึ ย!53 


40 

05310; 


401 


®3 (53 

รี ซีรา?รี 1 อึเ^ 


คู รี ซียอึ153'อซี^สูอึ153รรอึสู รี อึรรซีย!53ย2515 ซี^' เรคู3330 รี 153 คูคู สุ อึ 053 สู !ซี 05 |ว13 รี 05 รี อึรรซีวอัราอึร ^!รอึ!ว อึ^^ รี 05 รี 0313 รี ^ซีรร!ว 1 

05 1 อึอึ!31ร^©อึ0อึย!53 1 05 1 15ซี15อึฐ;ซีวา?รี รี รสิ03 1 อึอึ0อึ1315ซีว^ฐ'อึ0 1 05 รี อึ ภว^รร-อึร^ราอึรุา รี 03 รี ย!ซี-ราฐ รี 05 รี อึซีาวรวอฐอึ ฐ ไ รร^อึซียู!^ฐ3 รี รรวซียย่?3 

& จ &ง่ \^) ’* ^~3 ‘^ง่ 52^3 วซ 'ซี?! ^ 4 ^?! ว^ 
-?ร 


-- - ' -- * 


อุเร^อุ ๕*^ 1 ^ 7 ซิอุ^อุ า ^5 1 

า ^ 1 รภ^^ ๅ ^สรร^^^^ก^^^คล 7 

ธึไ ' @1 ^3 1 ย้-ฐํ 11 3~3 

อุ^/อุรรุ7 **3 1 ๕รร^ซิ?ร๕รซิอุ๕อุ ^5อุ0 1 ^5 7 5^5?รเร1 ^ 1 ^^325ซิอุ๕อุ 1*5อุ^า ๅ ^5 7 7 
ข'? 


า • า 


223 


^รซิ-รร*?เว 1 *53 1 


**3อุ ^ 
๖0325 


รุร'6350 


^0 


1 23 ใ ^23 รรรว ใ 22? 1 


^สิ" 


^505 


ชิ^เ? 


^ 1า @1 0 ^ 0 I 

*53อีอุ^^^*50ดุ25255010 1 253 า 0อี20ซิ 

^52^11๖250 า 553 ไ 623รรส า 553 ๆ อี*ส 

ไ 553 ๅ อี 202^ซิรรรุรซิรรรุอุ ' า 553 า 5ช้5เ4|| {ๅ 

V 


62023ซิเจุ- อี-อุ ไ 23 *) 2^20 า อี 2รุเอี23230ซิ|รอีอุ1 553 า อีรร0ซิรริอี5ซิ-รรอีอุ 2จุ^อี255*223253อุII 

อี 250025553 1 553 1 ^55า 1 . อี23 า 0อี0า เ^เรอี53X3 1 2^อุอี 250 ดุ 23 25500 า 155 ใ 3-023 

1 553 ๅ อี รร 0ซิรร อี ร ซิรรอี0 30อี0 

อี\~^ (ส"^ ^ ^ 

'20 } อี01 


1รเรอีอุ 


23ซิรรอี รุ: 

®ว ร 


553 1 อี0า23ซิสอีอี 

'๙"3 \ช 


*53X3 1 อุอุอี250ดุ23153เวร3 า 155 ใ 502540 า 

อี250023 * 2*30เร 1 253 ๅ อีส0ซิรรอีรซิธืรอี0 ซ็0อี0 

1 3 ง อ" ว่ อีว ๖* 

20 ไ อี03 อี23250ซิรริอี0 ชิ5อี0&รุ&5สอี2500232550ส ๅ 

เ0 ธ3 ^ว ®วา 1 0 ] งึงี 

&.3รรอี.20^เร25.5X1 า 2|สอี250023255อุเร ร^ 

ๆ ^ (0 3 


ารึร^;)'ภ45533^3 45ข้00ษวภซิ1^43ซิ-54|ซิ5รึาว ไ ซิ5 

๖5 ^ เ0 รราา3ซิา3X34X3 1 ๒ 5.45๖ ะ?ร 15รึ 51 345540 


43X003345 . า . 143 ไ 


1 


ซิ ข้าว า ซิภ่า ซิ ดุสูา ร์4า3 Xเข้ 03 


0 2 ? 


๕ 


■ซิ'ภาวXภดุข้ภาซิภาา ซิซิ 


9 X 
ภซิ45X045ดุข้03 


45 ^ |^* 5ร ภซิ 4543 ซิ3 ซิซิ 1 ซิ5 'I 3 ร ดุ? ซิ) ดุา 45 ซิ3 ซิา 
ภา ดุ 45 ซิ5 45 43 ■'ภา 0 43 ซิ5 45 20 ซิา ภา 043 ซิ-ซิ 45า 3 

ซิซิ3 434^03ซิ-วาX?ารชุ14^ซิซิ45แ2^3 45 

^ารรึเข้ภซิ ซิดุาวซิภเดุข้03 า ร454451003 

ซิ5 I ซิซิดุๅดุ ซิซิซิซิ ลุกดุซิา43 ข้03 ^ดุซิว 


ซิซิคูข้0าซิซิเ^ซิซิซิ 1 รุ45515เรข้03 ซิ0าข้^4*1'Vข้03 า รุ45รุ45||ข้03 ^0345ดุาา^ข้03 1 ร45ร45|รข้03^0345;^ารึ1003 ไ ร45545ดุข้ซิาซ็50วซิลุ;0ซิ?าดุภ03 ซิ ซิ5 1 

ซีดุซิว๗าฐลูกดุ**วํซิ:รข้03ซิ03345ภรข้03 1 II 1 ซิ๓าม่า^ภว(าซิซิ-สู^03^036^ซิซิาXเข้03 1 ซิซิาาซิซิซิเราา ซิซิ^ข้เาย้ซิา45ภภเธึข้เซิ^ ซิภาาซิ?าซิภซิา 

ภา,าซิ,เา ซิ,ภ^ 1 ซิ ซิ,ซิซิข้ , 73 ,*,ซิ-เซิ ' 51 6 . าาา.ซิ? 4 าซิ! 

45 1 ข้ 'ซิภาภา ข้ข้แา ชิ'03 ข้ซืซิ ซิา ๅ 45 ดุาดุ ข้ ข้ 03 

ข้าซิดุสูวซิ?วิ ซิซิ? ข้0า ซิ^ 03ซิซิ ดุสูา ซิ?วิ 1 รุ45 © ข้ 0}ชิเ03 
1 ' ร43©ซิ*ซิว.^แว21?แ^ว 1 เซิว30ธึ0รา 1 145^ซิ^^เซิ^เ^'าซิว0 ไ ^ ไ ร'เวรราซิเ^^*3*353 1 - ซิเร • - า 

ซิเวาเา00^401^30^5สุเว รุ ซิลุาว^า^ (ซิเซิว^ฏิซิว&รํ^ารว 1 03433๙1^1^ &&ฐ^.&&&&&) 1 ^ ใ &ว25&&&&1* ^^ฐรเ 1 ^ 1 ^ I ^ 

อิ^อุจุา00 && 40ว0^แว014? 1 125V00อุ0โ* # 2*า0^60}^เภ*3^^0รา 1 ซิแ54343?ร 1 ฐ^แ&5า^33เร ^ ^ ,ำ •'- 1 ;ว 5 ]( '‘ ^ 

เ^ซิว^รร02^เยษร30' *43รรแ II 0วา543รร0 *^ ^รร&ร#*โ**?ร่& เ^^ร ร^^า^ .ดี^**^ า^รุซิว5430043?^^^ 1 

43 ^า543ร50 -43??า443ซิว:^?^ 1 *8*4 -53ซิ5.45ซิว0 434รุ้ว03ร?043ซิ40 ;1 4443 ; 9ร &*- && ฏิ ?*23 0 004, 1 245 ! ^ 
แรซิซิร 40 443 ซิร 533333 ซิ3ว์า 


43าซิรุ43เวา433 เร 0 


1 133 1 43ซิ^ว434^3143รร0 333143รร*ซิว45รุซิว 
รร0 รุซิว143 รร รุซิว043เ^ว145 รร 0 1 03 1 0 43 ซิ 4^ว 


ซิว; 


รุซิว145รร*ซิว0431 


1 433เ-ร/ว143ซิร040143ซิร3ซิา43รึา 

ชุ 


143ซิร0 รี 45ซรวแรร 


'ซิ!5ซิวซิ53วซิรว543ซิวแ 1 40 1 43ชุย้|รา543รริแ 40443ซิรเซิว494|ว541ซิรแ 1 43 รี 43ซิ4|ว334{ว53.รซิรแ ผ์า343 ซิว' วซิว43645|รแ 

รุซิว รุา^ ซ็4กเาว143 |ร0 1 133 รุ 043^045รุรา144 

'/- - ”' ^'* * * 0 ^ 

43^ว145รว0 รุซิว145 รร รุซิว045 รุวว*4-3 รร 0 รุ 45ชุ่ร 

0 40115ซีร*ซิว43ซิ:^ว 1 043ฐิ[*ซิว!03ธืร0 


รุ 045เร043แว443ซิร0 รุซิว143รร 
0434^ว143รร0 *0 145ซิร*ซิว043เรา155รร0 รุ 345 รุ 0ธึ3ซิ41[ว0 
ซิ40รํร50545ซิร0 050155รร*ซิวซิ&วว ชืว รุ .05 รุ 53ซิร^ว50 145รร- 


รุ *45 รุ 05304|ว*ซิว145ร ร 0 รุซิว343 *จีว6ว 043 ซิ4|ว รุ 43|00 543 ซิรึ0 30 543 -ซิรว ซิว ซิชิ3า^ รุ ?45 รุ 43300 543430 40 144 ซิร* ซิว53ซิ4^ว รุ *55 รุ 


, 5-0 543 รร 0 

■ร-งีาเ^ ร ร**า2ร|ร. 1 05 1 23ชิ4^}ารูา&รรชิร;4- รฺ;รูา^-5•ร&า^5**รา ไ รูร*รแรูชิา^3 .ชิ รรูรั' รูราย*5ธรรูาา*รฺชิรู 2 วารัว 1 *15 ใ รู^5จุเรูชิา*55 ชิร*^ รูราย*5ชิรรูรรูรูร^ชิ 1 ^า 1 *15 ไ รูร 23 ชิ 4^} รูรา 155 รรร์*. 

รูรา155เรรูาารูซิ2343 1 *15 ไ รูซิเ3*24"ารูรา!155ชิร รูซิ รูรายรู5*3รูรารูซิ55ชิาา 1 23เรชิาเ!ชิว^ ไ รู■ก^5 ชิรรูซิย5555^3 1เ รร^ รูรู5 ^ รร ชิ ย55า 

รูาา 155รูราชิรรู!ซิชิรูซิ)รูราชิร รู55รูซิธึวุว่ 2 ารูารูซิรรชิรรูซิรูซิรร ร 0 ^รูซิชิรชิรูซิเ/ซิรูราชิร2345รูราชิร รูรรูรซิชิราว0รูา*ร'า 

1 1 ๅเ รู-รูร 1 ๆ ^ 1 ^@1 1 —* 1 ย* ร ]รู 

เ^ซิชิ^;รูรูรูารูรา^^155ซิ(อุ^รูรูซิรูรารรุ ร5ชิรูซิ:ร;.าาา ซิ5ารูรารร โ 53435353รูราชิร 53ชิ-รูรารรืรวรึรํ 1 1 *ร3 ษ’ 3 


ชิว่ซิา รูซิซิ ซิาา 0*1 รูรา 


•1 05 ไ 53ซิ^ รูร^รูรารร ราชิร^ชิ^* 1 ^ 1 ร! ชิร- 


*ราชิร 


^ง่เ 8 .3 3ว*^.5-0รู^สุ^3ง่ ^15320,]เ^ I 2:5 ลุ^ , 25| ^ 3 •ยง่ง่^‘ะว)'เ^ 

รูซิ*รรุ้เรูซิชิ วา ซิ*ชิจุ3 1 05 รู รูว้*3-*รรูา1ซิรารา' รูซิรูร^รูซิธึรซิ*ร:5|า 1 23■เวรู3?รรูราชิร *ราชิรุชิ&รูาชิรรูรารา ไ *15 / 
๖ V ..|1 ซี-ชุ'^ ®023?" ๅ จ้^ เ) ^23 *553^ 

^เร&}||^|3ก ^ 1 ^จุ^^^^เ5 ^ 

า ^3 1 ^^ 5 จุ^^^ ร^^ร*5112-5^3II ไ ?35 1 


&รา23^5ฎี^เา&5^ โ - เรึร 

14 


^รา^^รู^รว^ า - ก^เ^เ3 


|1|| ^ *243เสุ&3ฐํเ*^ 

43^^รุว23?ร^323 ฉี^ซ์ 1 ^ 1 436*เรึา^3043; 

ย้”! ^า . ^ ร ^ ^าเ 64 


23า^รว^'*3 


1 ชิ^ 3 ^ 43||า334^64313ฐํ 

323. 1 30 1 ^ปี^ปี ธื33 *2ซ็30า ร้ 2 ร่^-าร3ว ใ รา-เาว( 3 ''&-รราราารวาวรวา^ว ๒ รา ใ ราว550ราราซิย้ว350 ๖ รา ใ ^5 1 ราเ^3^^?เ^©ว6 ร'า 4^-^350รวราาวว!ร-ววรรา 1 && 'เ^^^Iจุวา50๒รว ,^^30วรา4^ว~3543^ 

6 รา ใ ราเ^ดุ้ราเ^รว วรํ506รา ราว350รว รา' ซี:เ^วา 5ารรา า ราว6!4าวว550รรา วริ^าราราว ร!ว0 1^1^ เา^5 & า*รา วา:^ารว23เร 1 รา^ว^5ารา'0 ^ว 

ร่าว550 รราวา^วรารรวร!ว0 ๅ ธิเรวา 1* 50๖รา'๕’35วรา'ว23 า ร!ราวร!ร:0 า0 วา5 รา 

ร;'า - ไ3 ว 5 50 ราร!ราวร!ราว า รา'!แร'ร! ว 3©"า6รา ร!วา 50 รา:!!ซี 

&?53 


รึณ^ 

^ก3 ซิ ๒ไ ^\ 


า^**วซิ^รา ^วิวเวิซี .. ด็เชุเ^4 ^& ^เ^&ซี*วซิซีร^^? 

^ก!:ชิ4ลุ25 3^31^ ซิ^^^ , ซิเ1"4รธึ1^แแ^แร:เ^] 

ๆ & ' ซี-ร ร^?ร^ จึวิว ชิ^รวซิ51ซิร็ร ใ'’-.-* 1*4 โ ^วซิ51วด็รระกว 5 -รฺเ 

^ชิวว ะ#} ซิ*3 0 ^ 


ซีวิา*วิ 


ซี-ร^รวิวกวเรซิ!/) แ 11 . โ &รวิซิเ5ร}^วิวิ^ 
แเา า ^ ^0 #^|ร*3^43 เวิ^ว & &&&■& 

เซีชิกี)^ชิ#ซีซิธืวเซิเวิ 


- *24^^43|ะ4?3วิะ- ^ชิ5ว^ 

ซี 5 เว รึร สุ* วิวซี ร?สุรเ ^ วิ^วิว สุ๊ 

— , - .^-;—-^ * 1 ' * . - * ■* ^. -^ 7 —:*^ะะ ^ะ. -..^ ะ— 
-๘ 


ชุชุ^■ชุ^23.0^3ร-รชุ&ร^^59^1 1 ชุ& 5ชุ5Vไ?3^3 ว/) ไ' จึร'^า! ใ ชุ-ร ] ว่า ชุ) ไ) ?รชุาร?(ชุชุ?3ไเราอีชุ อี 3 4อีชุ?ว•&5ชุ*าอี34|า 1 ราเสา]'ว ?ร?วาร3ชุชุา?ว ?ราอี34ชุ3 อี 3 2=^3ร^ร? ร 

^ชุอีา 1 เ^รซ็^ชุ??รา?ๅ!^ชุ??33^ชุรา?ชุ^า-11 ว่างึ^? ร &รื ชุ้?เอีะ^ 1 ว่า?เา^ชุ?าว่า??^^?อี^!'ร^3^'3ว่ารงตุ^?- - ?รำ!าอีชุ^ชุ 1 ^รร(^]^?ร^-^รรคุ]!?ร^ว 

23^3 ว่า?5^ชุ ว่า??^ชุ?า53อี^า 1 ^รึ-ร^!-?ร ญ? เ!!^1ชุ]!รร'^รา อีร3 ว ว่า?3^ชุว่าร-ร?^5ชุราอี3^ชุ 1 อี3?? ใ ^ ?รุ&5 ชุก อี3ำมชุ อี3ธื^า?า อี*5ชุก ๅเ ^ร?รซ็ 5 3 

ชุ?าอี3ชุชุอี?^ชุราชุราชุ?า ใ รงชุชุ?รกว อีรงชุอีชุ^'ารเชุชุ?ว!!า า ว่า?ชุรชุงาว่าอีชุชุวาอี3ชุาว่า?ชุ รชุา ๅ ชุง 1 ?ชุ5ว่5?าอีร;ชุอีร^าร-ร?ชุ?ว่รก “1 

ชุราอีรชุอีชุชุอีชุชุรงชุ] า ?รสา า I ^ I วา?รชุชุ?ร!าา ว่า อีชุชุ ว่า อี3ชุา ว่า ชุ133ว่รกอีรอีชุ 1 ว่ากชุ ชุ?ว กา ว่าอี3ชุาว่าอีชุชุว่างรึ ?ชุร ว่^ก ๅ อี3ชุชิงา อี! ชุ 3 งกชุชุชุเ^า อี?า?^ 


I 


ฯ 


^ฐซี* ๗ |ะ*0ลซี*** '**^?*!แ*ซํ ชุเ? 5 •เแ^ 

^ซี*^ ■ชุ?ษ0ซี^ 4ย้^1ฐแ ' 


-^3 ^ 


IV 5 ^ 

** สุ]โ*^*ติ 6 ^ 1 


หฐ๓สวซิเ^^ 


(ซี^”สร 1 ^ 


215 “I 

^ 1 คิ 

^ร5า ^งีง อุวก 1 

1^1 


^4รเวกกฃี 


^45 

4 เวว ร ||^45 

^ ใ 


**๙ 1 ^ นํเ^ 1 

^5 1 ^5ชุ ^ล^แ-ฒํ เ^ร^แ&^า & 

;ซิ7^๘เรเ^45ว^^าซ์ร 1 &5 } ?3 

'สก^ 1 ^5 1 

^เา' 1 ส^แ^3^55=5^ ร13 


’เ? 


\ 
V ■&’'